10 Temmuz 2017 Pazartesi

Emlak Ofisi Açarken Yapılacak Başvurular

Emlak Ofisi Açarken Yapılacak Başvurular
Bir Emlak ofisi veya herhangi bir iş yeri açmak için gerekli başvuruları yerine getirmeniz gerekmektedir.

• Vergi dairesi kaydı,
• Bağ-kur kaydı
• Belediye Müracaatı
• Meslek Odası Kaydı
1. Vergi Dairesi Kaydı
İşe başlamayı bildirme formu
Buna göre, İş yerinin olduğu yerdeki Vergi dairesine müracaat ederken Gerçek Usulde mükellefiyet tesisinde işe başlama formu doldurulması gerekmektedir. Vergi Dairelerinden alınan bu form;
Gerçek kişilerde mükellef (büroyu açacak kişi ) tarafından imzalanır. Muhasebeciler  aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından  imzalanır.
İşe başlama bildirimi ekinde;
Noter onaylı imza sirküleri
Onaylı nüfus cüzdanı sureti
,
Mükellefin vergi dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi müdür yardımcısı, şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak "Aslının Aynıdır" şeklinde tasdik edilir.
İkametgah ilmühaberi
Kira kontratı veya tapu fotokopisi
Kendinize ait bir işyeriniz var ve burada iş yeri açacak iseniz tapu fotokopisi, başkasına ait bir iş yerini kiralayarak iş yeri açacak iseniz kira kontratının fotokopisi olmalıdır.
Bağlı olacağımız vergi dairesine müracaatımız üzerine görevli yoklama memuru adrese gelerek yerinde tespit yapar .Bu tespit sonucu yoklama fişinin bir nüshasını tarafımıza verir. Yoklama fişiyle tekrar vergi dairesine giderek vergi sicil numaramızı alır vergi levhamızı tasdik ettiririz. Bununla birlikte fatura tasdik ve basım yazısı alınır. Alınan bu yazı ile antlaşmalı matbaaya fatura bastırılır.

2. Belediye Müracaatı

• Dilekçe
• Kontrat veya tapu fotokopisi
• Vergi levhası fotokopisi
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• İlân reklam tabela vergisi kaydı

3. Ticaret Odası Kaydı
Bir emlakçı esnaf odasına veya ticaret odasına kayıt olabilir. İkisinden birine kayıt olması zorunludur. Bir sonraki bölümde bir iki oda farklı ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
Kanun gereği, her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

Her tacir kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur. Tacir hükmi şahıs ise ünvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir. Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.
Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar.

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar;

• İki Adet İmza Beyannamesi
• Vergi Levhası Fotokopisi
• Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
• Tutulan Ticari Defterin Noter Tasdik Kısmın Fotokopisi
• İkametgah İlmi Haberi (Resimli Muhtardan ve Noterden)
• Nüfus Kağıdı Örneği (Resimli Muhtardan ve Noterden )
• Taahhütname ( Oda Tarafından Verilen)
• Odadan Verilen Matbu Dilekçe

Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtta İstenen Belgeler

• Vergi levhası fotokopisi
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• İkametgah belgesi (resimli)
• Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
• Sicil ilan bedeli dekont örneği
• Sicil harç bedeli dekont örneği
Tacir – Esnaf Ayrımı

Tacir ve Esnaf arasında fark var mıdır?

507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’na göre:
Esnaf; ticari kazancı, daha çok beden gücüne dayanan, çoğu zaman kendi başına çalışan ve tüccar sayılamayacak olan kimselere denir.
Tacir; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kazancı daha çok sermayesine dayanan, genellikle işgücü istihdam eden işletme sahipleridir.
Tüccar ise; tacirin çoğulu olup, tacirler anlamında kullanılmaktadır.

Her iş kolunda esnaf olabilir mi?

Olamaz. Esnaflar yalnızca Esnaf Belirleme Koordinasyon Kurulu (EBKK) kararı ile belirlenen iş kollarında faaliyet gösterebilirler. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yayınlanan EBKK kararına göre belirlenen 68 iş kolundan bazıları şunlardır; berber, kasap, bakkal, fırıncı, pazarcı, demirci, oto kaportacısı vs.

Belirlenen iş kollarında tacir olunabilir mi?

Evet. Esnaf Belirleme Koordinasyon Kurulu’nca belirlenen 68 iş kolu dışında esnaf olunamazken, söz konusu iş kolları da dahil olmak üzere ekonominin her alanında tacir olunabilir. Örneğin  kasaplık, fırıncılık, emlakçılık, turistlik eşya satıcılığı vb.
Sonuç itibariyle aynı iş kolunda faaliyet gösteren hem tacir hem de esnafların olması mümkündür.

Meslek Odaları ve Zorunlu Üyelik

Meslek odaları, üyelerin müşterek menfaatlerini karşılamak, mesleki faaliyetlerini geliştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. Meslek mensuplarının birbiriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmaktadırlar. Meslek disiplin ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan, birbirinden farklı kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşlarıdır.

Meslek odalarına üyelik zorunlu mudur?

Evet. Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve ticaret unvanını işletme merkezinin bulunduğu ilin Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur. Bununla beraber Ticaret Siciline  kayıtlı tacirlerin bulundukları yerdeki Ticaret (ve Sanayi ) Odalarına da kaydolma mecburiyeti vardır.
Ayrıca Esnaf ve Küçük Sanatkarlar mesleki faaliyette bulunabilmek ve ilgili esnaf odasına kaydolabilmek için; faaliyete başlamalarından itibaren otuz gün içinde Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kaydolmak ve bunu ilan etmek zorundadır.

Aynı anda hem Ticaret Siciline hem de Esnaf Siciline kayıtlı olunabilir mi?

Hayır. Ancak res’en kayıt sisteminin kanunen mümkün olması sebebiyle zaman zaman meslek odaları tarafından çifte kayıt yapılabildiği gözlemlenmektedir. Çifte kayıt olması halinde, Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca oluşturulan ‘’Alışmazlıkları Çözümleme Komitesi’’nin kararına göre kayıtlardan birisi silinir.

Tacirlerin Uymak Zorunda Olduğu Fiyat Tarifeleri Var mıdır?

5174 sayılı yasa uyarınca Tacirler bağlı oldukları Ticaret ve Sanayi odalarınca belirlenen fiyat tarifelerine uymak ve bunları görünür bir yere asmak zorundadır. Ayrıca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun hükümlerine göre ürün fiyatları ürün üzerine etiket koymak veya fiyat listesi asmak suretiyle göstermek zorundadır.
Esnaf ise, bağlı oldukları esnaf odasının belirlediği fiyat tarifesine uymak  ve bu tarifeyi görünür bir yere asmak zorundadır.

Ticaret Odası – Esnaf Odası aidatları arasında fark var mıdır?

Esnaf Odaları ve Ticaret Odaları üyelerinden tahsil edecekleri aidatı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen taban ve tavan değerleri arasında belirlemek zorundadır. Her iki  Odanın aidatları karşılaştırıldığında küçük işletmelerin sanıldığının aksine İstanbul Ticaret Odası’nda daha az aidat ve hizmet bedeli ödediği gözlemlenmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme