15 Kasım 2015 Pazar

ALTIN EMLAK EKONOMİST ve PARA DERGİSİ'NDE ! Yazılı basında en çok yer alan emlak zinciri olan ALTIN EMLAK, bu hafta sektörün nabzını tutan Ekonomist Dergisi’nde Cevizlibağ – Ataköy hattı, Para Dergisi’nde ise Çanakkale Bölgesi haberiyle yer almaktadır. Haberlerin görsellerini ek’li dosyalarda bulabilirsiniz. Saygılarımızla, ALTIN EMLAK GENEL MÜDÜRLÜK HABER LEVENT GÖKMEN lgokmen@ekonomist.com.tr Cevizlibağ-Ataköy hattı konut hattına dönüştü İstanbul'un eski sanayi bölgesi Cevizlibağ ile toplu konut alanı Ataköy arasındaki 7 kilometrelik hat, yeni imar planları ile konut battı oluyor. Kent merkezine kolay ulaşımı ile öne çıkan bölgede Aşçıoğlu'ndan Artaş tnşaat'a kadar markah konut üreticileri proje geliştirme yarışma girdi. Önümüzdeki dönemde bu bölgedeki fabrikaların konuta dönüşme sürecinin de hızlanmağı bekleniyor. İstanbul'un eski sanayi bölgeleri uzun bir süredir yeni konut alanlarına dönüşüyor. Levent'te, Mecidiyeköy'de başlayan ve çeşidi semdere yayılan bu süreç yeni bölgelerle devam ediyor. Kentsel Dönüşüm Yasası'nın verdiği rüzgarla şehir içinde kalan fabrika binaları yüzde 1 KDV avantajının yanı sıra kolay dönüşebilmeleriyle de markalı üreticilerin gözdesi oldu. İstanbul'un merkezine kolay ulaşımı ile öne çıkan Topkapı CevizlibağAtaköy hatü da fabrika dönüşümü ile konut ve ofis alanı haline gelmeye başladı. Eroğlu'nun Vakko fabrika arazisinde Platform Merter projesini geliştirmesiyle başlayan süreç günümüzde hız kazanmış durumda. MAN Fabrikası arazisinde proje geliştiren NEF'i, Kale Grubu'nun binasında Avrupa Konudan Kale projesini geliştiren Artaş inşaat takip etti. Bölgede açılan Mercure Hotel'i de Ofton İnşaat'ın Merter'de Sportive binasının yerine inşa etmeye başladığı 304 odalı otel projesi izleyecek. a ' \ *" f ^ ¦ YENİ PROJELER GELİYOR Bölgedeki yeni projeler bunlarla sınırlı değil. Topkapı'da Çukurova Grubu'na ait 17 bin metrekarelik parselde kat karşılığı anlaşan Beyaz İnşaat, hemen bitişikteki Eczacıbaşı Grubu'na ait 10 bin metrekarelik arsayı da saun alarak iki etaptan oluşacak bir proje geliştiriyor, 27 bin metrekare arsa üzerinde, konut ve ticari alandan oluşacak projenin startını veren Beyaz İnşaat-Çukurova Grubu ortaklığı, bölgedeki büyük ölçekli yatırımlardan biri olacak. Yaklaşık 400 konutun yer alması öngörülen projede, tüm bölgeye hizmet verecek ticari alanlar da bulunacak. Topkapı Maltepe bölgesinde Koç Üniversitesi Hastanesi'nin açılması da bölgede değişim rüzgarlarının esmesinde son derece etkili olmuş durumda. Memorial Hastaneleri'nin Bahçelievler-Ataköy kavşağında yapımına başladığı hastane kompleksi de değişimin hızlanmasını sağlıyor. Hastanenin Carrefoursa arazisi üzerine geliştirildiğini belirtelim. KOLAY ULAŞIM TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, bölgedeki sanayi alanlarının imara açılmasının konut üreticilerinin işini kolaylaştırıp proje sayısını artırdığına dikkat çekiyor. Maya, "İşyerleri Beyİikdüzü'nden Taksim'e uzanan bölgede olanlar bu hattı çok tercih ediyorlar. Metrobüsten metroya kadar ulaşım kolaylığı ile öne çıkan bölgede fiyatlar ciddi oranda artmış durumda. Havalimanı'na yakınlık da bölgenin cazibesini amnyor" diyor. Maya, bölgedeki fiyatlann önümüzdeki dönemde sınırlı olarak yukan gidebileceğine de vurgu yapıyor. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, CevizlibağAtaköy hattının kolay ulaşımı ve yapılaşmaya izin veren imar planları ile gayrimenkul projelerinin yeni üssü haline geldiğini belirtiyor. Çetinsaya, Ataköy-Yenibosna sınırında geliştirdikleri Makbule Yönel Maya (TSKB Gayrimenkul Değerleme GM): "Sanayi alanlarındaki tekli mülkiyet yapısı ve imar durumu bölgede yeni proje geliştirmeyi kolaylaştırıyor." 40 Ekonomisi jş Kasım 2015 LEVENT GÖKMEN lgokmen@ekonomist.com.tr Cevizlibağ-Ataköy hattı konut hattına dönüştü İstanbul'un eski sanayi bölgesi Cevizlibağ ile toplu konut alanı Ataköy arasındaki 7 kilometrelik hat, yeni imar planları ile konut hattı oluyor. Kent merkezine kolay ulaşımı ile öne çıkan bölgede Aşçıoğlu'ndan Artaş tnşaat'a kadar markah konut üreticileri proje geliştirme yarışma girdi. Önümüzdeki dönemde bu bölgedeki fabrikaların konuta dönüşme sürecinin de hızlanması bekleniyor. İstanbul'un eski sanayi bölgeleri uzun sı arazisinde proje geliştiren ladığı hastane kompleksi bir süredir yeni konut alanlarına dö- NEF'i, Kale Grubu'nun bina- de değişimin hızlanma- nüşüyor. Levent'te, Mecidiyeköy'de sında Avrupa Konudan Kale sim sağlıyor. Hastane- başlayan ve çeşidi semdere yayılan bu projesini geliştiren Artaş In- nin Carrefoursa ara- süreç yeni bölgelerle devam ediyor. şaat takip etti. Bölgede açı- V zisi üzerine geliştiril- Kentsel Dönüşüm Yasası'nın verdiği lan Mercure Hotel'i de Of- diğini belirtelim, rüzgarla şehir içinde kalan fabrika bi- ton İnşaat'ın Merter'de naJan yüzde 1 KDV avantajının yanı sı- Sportive binasının yerine inşa KOLAY ULAŞIM ra kolay dönüşebilmeleriyle de mar- etmeye başladığı 304 odalı & TSKB Gayrimenkul kalı üreticilerin gözdesi oldu. otel projesi izleyecek. Makbule Yönel Maya Değerleme Genel Mü- Istanbul'un merkezine kolay ulaşı- (TSKB Gayrimenkul dürü Makbule Yönel mı ile öne çıkan Topkapı Cevizlibağ- YENİ PROJELER GELİYOR Değerleme GM): Maya, bölgedeki sanayi Ataköy hatü da fabrika dönüşümü İle Bölgedeki yeni projeler ^ l^cTk'tekr alanlarının imara açıl- konut ve ofis alanı haline gelmeye baş- bunlarla sınırlı değil. Topka- mülkiyet yapısı ve masının konut üreticiIadi. Eroğlu'nun Vakko fabrika arazi- pı'da Çukurova Grubu'na ait imar durumu lerinin işini kolaylaştısinde Platform Merter projesini geliş- 17 bin metrekarelik parselde bölgede yeni proje np proje sayısını artırtirmesiyle başlayan süreç günümüzde kat karşılığı anlaşan Beyaz İn- geliştirmeyi ^ dığına dikkat çekiyor, hız kazanmış durumda. MAN Fabrika- şaat, hemen bitişikteki Eczacı- kolaylaştırıyor. Maya, "İşyerleri Beyİik- başı Grubu'na ait 10 bin met- düzü'nden Taksim'e rekarelik arsayı da saun alarak iki etap- uzanan bölgede olanlar bu hattı çok ^ tan oluşacak bir proje geliştiriyor, 27 tercih ediyorlar. Metrobüsten metro- bin metrekare arsa üzerinde, konut ve ya kadar ulaşım kolaylığı ile öne çıkan — ticari alandan oluşacak projenin star- bölgede fiyatlar ciddi oranda artmış tını veren Beyaz İnşaat-Çukurova Gru- durumda. Havalimanı'na yakınlık da .tt ' bu ortaklığı, bölgedeki büyük ölçekli bölgenin cazibesini amnyor" diyor. ¦ yatırımlardan biri olacak. Yaklaşık 400 Maya, bölgedeki fiyatlann önümüzde- w ^ konutun yer alması öngörülen proje- ki dönemde simdi olarak yukan gide- j * • de, tüm bölgeye hizmet verecek ticari bileceğine de vurgu yapıyor. ^Hli' alanlar da bulunacak. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Baş- İL Topkapı Maltepe bölgesinde Koç kanı Süleyman Çetinsaya, Cevizlibağ- Üniversitesi Hastanesi'nin açılması da Ataköy hattının kolay ulaşımı ve yapıbölgede değişim rüzgarlarının esme- laşmaya izin veren imar planlan ile sinde son derece etkili olmuş durum- gayrimenkul projelerinin yeni üssü hada. Memorial Hastaneleri'nin Bahçeli- linegeldiğini belirtiyor. Çetinsaya, Ataevler-Ataköy kavşağında yapımına baş- köy-Yenibosna sınırında geliştirdikleri 40 Ekonomisi 15 Kasım 2015 Ataköy-Cevizlibağ hattı projeleri a Ataköy projeleri Cevizlibağ projeleri • Merter projeleri Bahçelievier projeleri Bahçelievier Selenyum Ataköy İstanbul Kültür Üniversitesi Selenyum Retro Nef Ataköy Ataköy Towers •Airport Outlet Center Avrupa Residence & Office Ataköy Ataköy Delta İnşaat projesi 'Coca Co/a arazisi) '•Bahçelievier Huzurevi Memorial Hastanesi kompleksi _Yeniyûzyıl Üniversitesi Beyaz inşaat projesi The İstanbul Merter Office * Merter Bakırköy \ \ Cevizlibağ AvrupT^*^ Konutları Kale Nef Topfcapı Nef Merter 14 Ofton İnşaat otel projesi Zeytinburnu Avrupa Residence & Office Ataköy projesi ile Cevizlibağ'daki Avrupa Konutlan Kale projelerine yeni projeler ekleneceğini söylüyor, özellikle Topkapı'daki fabrika binalarının dönüşümü için görüşmeler yaptıklannı ve imza aşamasına geldikleri görüşmeler olduğunu vurgulayan Çetinsaya, önümüzdeki dönemde bölgede hasılat paylaşımlı yeni konut projeleri geliştireceklerini de belirtiyor. KİMLER TERCİH EDİYOR? Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, İstanbul'un Merkezi İş Alanı'nın (MİA) bir alt bölgesi olan bölgenin homeoffice, ofis ve konut projeleri ağırlıklı geliştiğine dikkat çekiyor. Yazıcı, bölgede genellikle küçük alanlı dairelerin orta ve orta-üst gelir grubundaki çalışan bekar ve çocuksuz aileler tarafından tercih edildiğini vurguluyor. Bölgenin nitelikli konut ihtiyacının artması konut geliştiricilerini projelerinde ofisle beraber konutların da yer aldığı karma projelere yönlendiriyor, örneğin Delta İnşaat, Coca-Cola'nın E-5 üzerinde yer alan fabrika arazisine iddialı bir karma proje İrfan Aşçıoğtu (AşçtoğluYKÜ): "Merkezi konumu ve kolay arsa bulunmasıyla bölge tercih sebebi oluyor." geliştirme çalışmaları yürütüyor. Bölgede mevcut konutların metrekare fiyatlan bin 655 lira ile 13 bin 100 lira arasındayken, inşaatı ve satışı devam eden konut projelerinde metrekare satış fiyadan 3 bin 250 lira ile 22 bin 700 lira arasında değişiyor. Bakırköy ve Bahçelievier ilçesindeki nitelikli ofis projelerine bakıldığında, ofislerin bölgede ağırlıklı olarak satıldığı, ikinci ele geçtikten sonra kiralandığı görülüyor. Bölgedeki nitelikli ofis projelerinde metrekare satış fiyatlan 5 bin 500 lira ile 12 bin 700 lira arasında, inşaatı ve satışı devam eden projelerde ise 10 bin 800 ile 14 bin 400 lira arasında değişiyor. DONUŞUM ALANI Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, fabrikaların ya da eski konut sitelerinin dönüşümüyle yeniden şekillenen hat üzerinde önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin artacağına Süleyman Çetinsaya (Artaş İnşaat YKB): Kent merkezine yakın bölgede fabrikadan dönüşümle daha rahat proje geliştirebiliyoruz." dikkat çekiyor. Erilkun, "özellikle Ataköy bölgesi merkezi konumu ile dikkat çekiyor. Ataköy 5- Kısım'ın önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi beklentisi bölgede eski konut satışlarını durdurdu" diyor. Ataköy'de Selenyum Ataköy ve Selenyum Retro projelerini geliştiren Aşçıoğlu, önümüzdeki dönemde de bölgede yeni projeler geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Aşçıoğlu Yurtiçi İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aşçıoğlu, Ataköy ve Bakırköy bandında yeni projeler geliştirmek üzere görüştükleri ve imza aşamasına geldikleri birkaç yer olduğunu söylüyor. Kentsel dönüşüm konusunda sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Aşçıoğlu, "Kentsel dönüşümde az kişinin söz sahibi olduğu fabrika arazisi gibi yerleri tercih ediyoruz. Ayrıca bölgede var olan arsalarla da ilgileniyoruz. Bölgede yeni fuar alanlannın da yapılacak olması bölgenin cazibesini artırıyor" diyor. uimdm Cevizlibağ Ataköy-Cevizlibağ Üniversitesi hattı projeleri -»¦"*-¦J .. . - - The İstanbul r- _ Merter Office •' •' _ a Ataköy projeleri f -4 1/ ' NefTopfcapt Cevizlibağ projeleri l \ K " • Merter projeleri K Merter \ fî* Bahçelievier projeleri \ Nef ..... Merter 14 Bahçelievier Delta İnşaat projesi / (Coca Co/a arazisi) Ofton İnşaat Selenyum Ataköy yT \ otel projesi . Selenyum Retro V İstanbul NefAtak6y \ Kültür : Ataköy Towers „ , Üniversite! *5SîS" " a i - - Bakırköy ? •Airport * ' i Center • Memorial * Zeytinburnu Ataköy Hastanesi kompleksi Avrupa Residence & Office Ataköy Avrupa Residence & Office Ataköy geliştirme çalışmaları yürütü- dikkat çekiyor. Erilkun, projesi ile Cevizlibağ'daki Avrupa Ko- yor. "özellikle Ataköy böl- nutlan Kale projelerine yeni projeler Bölgede mevcut konut- • V gesi merkezi konu- ekleneceğini söküyor, özellikle Top- lann metrekare fiyatlan bin 'fa» ^ mu ile dikkat çeki- kapı'daki fabrika binalannın dönüşü- 655 lira ile 13 bin 100 lira yor. Ataköy 5. Kı- müiçingörüşmeleryaptıklannıveim- arasındayken, inşaatı ve satı- V sım'ın önümüzdeki za aşamasına geldikleri görüşmeler ol- şı devam eden konut proje- jF dönemde kentsel duğunu vurgulayan Çetinsaya, önü- lerinde metrekare satış fiyatla- dönüşüm alanı ilan müzdeki dönemde bölgede hasılat n 3 bin 250 lira ile 22 bin 700 edilmesi beklentisi paylaşımlı yeni konut projeleri gelişti- lira arasında değişiyor. Bakır- Süleyman Çetinsaya bölgede eski konut sareceklerini de belirtiyor. köy ve Bahçelievier ilçesinde- "Ktfnt merkezine tışlannı durdurdu" diki nitelikli ofis projelerine ba- ya^ırı bölgede Y°rKİMLER TERCİH EDİYOR? kıldığında, ofislerin bölgede fabrikadan Ataköy'de Selen- Eva Gayrimenkul Değerleme Ge- ağırlıklı olarak satıldığı, ikinci dönüşümle daha yum Ataköy ve Selennel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, ts- ele geçtikten sonra kiralandığı |.rafıa^P|'0ie B yum Retro projelerini tanbul'un Merkezi İş Alanı'nın (MİA) görülüyor. Bölgedeki nitelikli ge ,Şt're 1 iyoruz* geliştiren Aşçıoğlu, bir alt bölgesi olan bölgenin homeof- ofis projelerinde metrekare sa- önümüzdeki dönem- fice, ofis ve konut projeleri ağırlıklı ge- tış fiyatlan 5 bin 500 lira ile 12 bin de de bölgede yeni projeler geliştir- liştiğine dikkat çekiyor. Yazıcı, 700 lira arasında, inşaatı ve mek üzere çalışmalar yürütüyor. Aş- bölgede genellikle küçük satışı devam eden proje- çıoğlu Yurtiçi Iş Geliştirmeden So- alanlı dairelerin orta ve or- J 14 ^ lerde İse 10 bin 800 ile rumlu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aşta-üst gelir grubundaki ça- 1 - ^ 14 bin 400 lira arasın- çıoğlu, Ataköy ve Bakırköy bandında lışan bekar ve çocuksuz ai- l ^ da değişiyor. yeni projeler geliştirmek üzere gör- leler tarafından tercih edil- fv * üştükleri ve imza aşamasına geldikle- diğini vurguluyor. f DÖNÜŞÜM ALANI ri birkaç yer olduğunu söylüyor. Bölgenin nitelikli konut ~ Altın Emlak Genel Kentsel dönüşüm konusunda sıkıntı- ihtiyacının artması konut ge- Müdürü Hakan Erilkun, lar yaşandığına dikkat çeken Aşçıoğ- liştiricilerini projelerinde irfan Aşçıoğtu fabrikaların ya da eski lu, "Kentsel dönüşümde az kişinin ofisle beraber konutlann da (Aşçıoğlu YKÜ): konut sitelerinin dönü- söz sahibi olduğu fabrika arazisi gibi yer aldığı karma projelere "Merkezi konumu şümüyle yeniden şekil- yerleri tercih ediyoruz. Ayrıca bölgeyönlendiriyor. örneğin Delta , fve lenen hat üzerinde önü- de var olan arsalarla da ilgileniyoruz. İnşaat, Coca-Cola'nın E-5 terdh^ebebi ^ müzdeki dönemde Bölgede yeni fuar alanlannın da yapıüzerinde yer alan fabrika ara- oluyor." kentsel dönüşüm faali- lacak olması bölgenin cazibesini artı- zisine iddialı bir karma proje yetlerinin artacağına nyor" diyor. 15 Kasım 2015 Ekonomist 41

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme