5 Mart 2014 Çarşamba

KIRA GELIRLERILE ILGILI BEYANNAME VERILRKEN DIKKAT EDILMESI GEREKENLER!

Gelir Vergisi Kanunu ' nda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler " gayrimenkul sermaye iradı " olarak ifade ediliyor . Geçtiğimiz yıla ait gayrimenkul gelirleri için ilgili beyannameler 1 Mart itibariyle verilmeye başlandı . Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun , hesaplanan gelir vergilerinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 taksit halinde vergi dairelerine ya da bankalar aracılığı ile ödenebileceğini söyledi . Kira gelirleri ile ilgili beyannamelerin mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verileceğini belirten Hakan Erilkun ilk taksit ödemesinin 25 Mart akşamı son bulacağını hatırlattı . rin , başka beyan edecek kazanç ları yoksa , 3 bin TL altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname ver meşine gerek bulunmamaktadır . 4 . Gider Yönteminizi Seçin Gayrimenkul kira gelirlerinde ger çek gider ve götürü gider olmak üzere iki tür gider yöntemi vardır . Götürü gider yöntemini seçen mükellefler , kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 25 ' i oranın daki götürü gideri gerçek gider lere karşılık olmak üzere indirebi lirler . Gerçek gider yönteminin seçilme si durumunda , brüt kira geliri tuta rından sigorta giderlerini , asan sör giderlerini , belediyeye öde nen giderlerini , başka yerde kira cı olarak ödenilen kira giderleri ve faiz giderlerini gerçek gider olarak düşebilirsiniz . 5 . Vergi Tutarınızı Hesaplayın Geliriniz arttıkça verginiz de artacaktır . Bu nedenle vergi tari fesine göre hangi dilimde olduğu nuzu tespit etmelisiniz . Örneğin 10 bin TL ' ye kadar olan gelirleri nizde vergi oranı yüzde 15 iken , bu oran dilimlere göre yüzde 35 ' e kadar çıkmaktadır . 6 . Beyanname Vermeyi Unutma yın ! 1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 dönemine ait beyana tabi gayri menkul gelirleri için 2013 yılının Mart ayının 1 ' inci gününden 25 inci günü akşamına kadar beyan namelerini vermeleri gerekmek tedir . Kira gelirleri ile ilgili beyan name , mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir . Hesaplanan Gelir verginizi Mart ve Temmuz aylarında olmak üze re iki taksit halinde vergi dairele rine ya da bankalar aracılığı ile ödenebilir . 7 . Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini kontrol edin Bu sistem , kira geliri elde eden mükelleflerin MERNİS , banka , PTT , sigorta şirketleri , tapu gibi kurum ve kuruluşlardan aktarılan bilgileri kullanılarak , beyanna melerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında mükellef lerin onayına sunulduğu bir siste mdir . Bu sisteme http://www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz . 8 . Rehberi inceleyin Verilen bilgiler çok genel bilgiler olup , ayrıntılar ve hesaplamalar için http://www.gib.gov.tr/ adresinden indirebileceğiniz veya vergi dairelerinden temin edebile ceğiniz beyanname düzenleme rehberini kullanabilirsiniz Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun , kira gelir hesaplaması için dikkat edilmesi gereken süreci şöyle anlattı ; 1 . Kira Gelirlerinizi Hesaplayın Öncelikle 2012 yılında tahsil etti ğiniz tüm kira gelirlerinizi hesap lamalısınız . 2 . Emsal Kiraya Dikkat Edin ! Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olma sı halinde , emlak ver gi değerinin yüzde 5 ' i olan " emsal kira bedeli " esas alınır . Yani , taşın mazınızı be delsiz ola rak başkası nın kullanı mına verdi ğiniz takdirde ( anne , baba ve kardeşler için bir taşınmaz hariç ) veya kirayı düşük beyan ettiğiniz takdirde bu esas uygulanmak tadır . 3 . Geliriniz 3 bin TL ' nin altında ise , Bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2012 yılı için 3 bin TL ' lik kısmı vergiden istisna edilmiştir .


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme